Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
  • Công ty Chè Nghệ An

  • Nghệ An Tea

  • Cánh đồng chè

  • Đảo chè Thanh Chương Nghệ An

 
TIN TỨC
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/07/2022
Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An.
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 22/06/2022
Công bố lý lịch ông Trịnh Xuân Thắng
 
Hình ảnh Công ty
Hái chè
Trụ sở Công ty
Tinh hoa Việt Nam
Giải thưởng Quả cầu vàng
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An